Skandinavien

Är Skandinavien – Gudinnan Skades örike

Norden som område kallas även för Skandinavien. Den först gången ordet Skandinavien omnämns är med ordet ”Scatinavia” är i skriften ”Naturalis historia” som skrevs omkring år 77 av den romerske historikern Plinius den äldre. Nordbornas hemvist var känd i medelhavregionen mer än tusen år tidigare, då nordborna idkade handel under bronsåldern med både Sardinien och Cypern, där med bronsföremål köptes med bland annat bärnsten som betalningsmedel.

Plinius den äldre – Naturalis historia – år 77
Gaius Plinius Secundus maior, mer känd som Plinius den äldre, född 23 i Como eller Verona, död 79 vid Vesuvius utbrott, romersk författare och naturfilosof som bland annat skrev Naturalis Historia. Det är i Naturalis historia som Skandinavien nämns för första gången. Plinius beskrivning av Scatinavia, är att den den mest kända ön av 23 öar i detta område.  Plinius skrev att Scatinavia storlek är okänd och där stammen hilleviones lever. Föreställningen att Skandinavien är en ö var utbredd bland antikens författare under århundradet efter Kristus och kom att dominera beskrivningar av Skandinavien under de kommande århundradena.
Wikipedia om Plinius den äldre

Möjigtvis kan Scatinavia kopplas till en ort Skate, gudinnan Skade, området Scania / Skåne
Skateholmsboplatsen är en mer än 7000 år gammal boplats med tillhörande gravfält frånskateholm gamle och barnet äldre stenålder. Gravarna har daterats mellan omkring 6.000-4.900 f Kr. Ca 90 gravar i anslutning till tre bosättningsområden har påträffats och undersökts. Av de sammanlagt 43 vuxna personer som bevarats så bra att kroppsställningen har kunnat bestämmas, har 9 placerats i sittande ställning, 14 i hopkrupen sovställning eller så kallad hockerställning och 16 i utsträckt ryggläge. En stor del av gravarna var beströdda med rödockra. Även hyddbottnar har påträffats, den största mätte 1 gånger 6 m. I en grav hittades en gammal man, ungefär 60 år. Bredvid honom, ansikte mot ansikte, låg ett barn på 4–5 år som begravts senare. På barnets bröst låg smycken gjorda av björntänder och bärnstensbitar. Runtomkring i området hittar vi flera gravar. En del av de begravda har utsatts för kraftigt våld, kanske blev de mördade, kanske dog de i strid. Gravplatsen ligger i direkt anslutning till boplatsen, kanske var gränsen mellan levande och död inte så tydlig.

Etymologi – betydelse av ordet Skandinavia
Historiska forskare coh lärde har tvistat i århundraden om var namnet kommer ifrån. Ordet kan delas i två delar Scati och avia

De lärde är eniga att den andra delen av ordet – ”avia” är besläktat med det gamla nordiska auia, med innebörden ’land vid vatten eller helt eller delvis omgivet av vatten’. Ordet auia = eya = öia = ön, gav upphov till —avia i ”Scandinavia”, samtidigt som ”d” har blivit ”nd”.  N:et före avia kom med tiden att skjutas in i alla varianter av ordet. Orden Scan och öia blev så småningom Scania och Skåne.

Ordet ”Scati” härledas till den fornnordiska gudinnan Skade. Skade, från fornisländskan ”Skaði”, som är en jättinna i nordisk mytologi. Skade är jaktens och vinterns gudinna och var gift med Njord. Scatinavia skulle då betyda ”Skades ö”.

Enligt några kan ”Scati” härledas till det fornnordiska ordet Skaðan, vilket betyder ’fara’ eller ’skada’. Scatinavia skulle då betyda ”farlig ö”

Kanske kan ordet Norden härledas till Njord och Skandinavien till Skades ö

https://sv.wikipedia.org/wiki/Skandinavien

 

 

 

%d bloggare gillar detta: