Namn och Myter

Namn och myter hör ihop sedan tidernas begynnelse. Hjältar, idoler, kungar, gudar har i alla tider givit upphov till namn på orter, floder, stammar, folkgrupper.

Sedan 1800 talet har språkvetare sett likheter mellan de så kallade indoeuropeiska språken. Genom moderna DNA forskning har folkgruppers vandringar kartlagts. Framförall haplogrupperna R1a och R1b. Dessa kan kopplas till folkgrupper alltfrån Indien i öster till Skottland i väster.

Indien har en flertusenårig tradition av muntlig historieberättare sk Sages som memorerat ”sagor” och fört den vidate till nästa generation. Inden har i den mångtusenåriga Vediska skrifterna många berättelser om de indoeuropeiska gudarna. De har i berättelserna två grupper av gudar. Devas och Asuras. Devas blev i grekiskan Deus som senate förändrats till Deo, Teo. Asuras har sin grund i Asar. Danavas var ett folk som tillhörde Asuras. Ordet Danmark kan mycket väl härstamma från det folk som nämns i uråldriga Indiska skrifter.

Många gamla europeiska folk, särskilt de kelter och tyskar, betraktade sig som barn Danu, med Danu betyder Modergudinnan , som också var, liksom Sarasvati i Rig Veda, en flod gudinna. Kelterna kallade sig ”Tuatha De Danaan”, medan tyskarna hade ett liknande namn. Gamla europeiska flodnamn som Donau och olika floder som kallas Don i Ryssland, Skottland, England och Frankrike återspegla detta. Donau som flyter till Svarta havet är deras viktigaste floden och kan återspegla de östra ursprung.
Faktum är att termen Danu eller Danava (plural av Danu) tycks bilda underlag för Indo-europeiska identiteten vid basen av den grekiska, Illyrio-Venetic, Italo-Celtic, germanska och Balto-Slavic element. De norra grekerna kallades också Danuni. Därför europeiska arierna skulle förmodligen alla kallas Danavas.

”Many ancient European peoples, particularly the Celts and Germans, regarded themselves as children of Danu, with Danu meaning the Mother Goddess, who was also, like Sarasvati in the Rig Veda, a river Goddess. The Celts called themselves “Tuatha De Danaan”, while the Germans had a similar name. Ancient European river names like the Danube and various rivers called Don in Russia, Scotland, England and France reflect this. The Danube which flows to the Black Sea is their most important river and could reflect their eastern origins.

In fact, the term Danu or Danava (the plural of Danu) appears to form the substratum of Indo-European identity at the base of the Hellenic, Illyro-Venetic, Italo-Celtic, Germanic and Balto-Slavic elements. The northern Greeks were also called Danuni. Therefore, the European Aryans could probably all be called Danavas.”

Vedic Origins of the Europeans: the Children of Danu

 

%d bloggare gillar detta: