Indoeuropeiska invasioner

De främsta orsakerna till att folkgrupper flyttar till andra platser är klimatförändringar och krig. Historiskt har det varit många stora klimatförändringar genom årtusendena.

Ledtrådar till historiens skeenden
Språkforskningen visar vilka språk som förändrades och ungefärligt när i tiden delningen, splitten av språken skedde. Genforskningen kan visa vilka haplogrupper som hörde till folkgrupperna. De historiska muntliga berättelserna eller sagorna kan ge fler ledtrådar. Arkeologin kan ge ledtrådar om folkgruppernas utbredning och dateringar av fynden. Norden består av 4 stora folkgrupper om man ser till DNA forskningens haplogrupper. Dessa är I*, R1a*, R1b* och N*. Historiskt har folken kallats för Daner, Götar, Jotar, Svear, Finnar och Samer eller skridfinnar.

Klimatförändringar påverkar migrationer i historien
Diagrammet nedan visar klimatförändringarna utifrån analyser av borrkärnor från isen på Grönland. Ungefär för 5000 år sedan påbörjas en mycket kall period och som för 4800 år sedan når sitt maximum, då folkvandringar söderut kan ha haft sitt slut och folkvandringar mot norr påbörjats. Denna tidpunkt stämmer ganska bra överrens med språkforskningens och DNA forskningens analyser. Ytterligare ett samband är att vid dessa kallare perioder kan utbrott av böldpest påvisas. Tidigare, för 8200 år sedan finns en ännu kallare period. Det är troligt att dessa kalla klimatperioder kan ha givit upphov till stora folkvandringar. Varmare tidsperioder kan ha inneburit folkvandringar mot norr. Den gröna linjen i diagrammet visar koldioxidhalten i atmosfären. Noterbart jordens klimat har varierat kraftigt även fast koldioxidhalten varit konstant. Så att klimatförändringar skulle vara en ny företeelse stämmer inte.

greenland-core

Indoeuropeiska folkvandringar
Den första indoeuropeiska folkvandringen var delning av de proto-indoeuropeiska språken till det indiska vediska språken och baltisk-slaviska språken. DNA forskningen visar att folkgrupperna tillhör haplogruppen R1a, som finns både Indien och östeuropa.. Snorre Sturlassons historiska skrifter ger att denna grupp tillhörde Vanerna. Vanernas gudar skulle då vara de första av gudar hos den indoeuropeiska folkvandringen. Den romerske historikern Tacitus, som beskrev Nerthuskulten i sin bok Germania 98 e. Kr och detta stämmer överrens med svenska berättelser. Namnet Nerthus är språkligt detsamma som Njord, i fornnordisk mytologi en manlig gud i vanernas gudaskara. I norra Sverige dyrkades Vanagudarna tidigare än Asagudarna. Frösön i Jämtland är ett exempel på ett namn från Vanaguden Frej.

Asarna var krigiska erövrare
Arkeologer anser att när fornborgarna som byggdes 300-500 övergavs runt år 550, kan ha med dåtidens religionsskifte att göra, när de krigiska asagudarna Oden och Tor efterträdde vanerna Nerthus, Ull och Frej, de mer fredliga fruktbarhetsgudarna. Det finns fog för att Snorre Sturlassons berättelse är trolig. Att en ”invasion” av Asar med haplogrupp R1b, skedde ca år 100 och att de var krigiska erövrare, vilket innebar ett stort byggande av fornborgar som försvarsanläggningar. Asarna blev den nya makteliten, de kommande Svearna som krigade mot fornnordiska Götarna. Där börjar den svenska kungaätten.

Här nedan kan man se DNA forskningens folkvandringsträd för haplogrupp R1a, där en större folkvandring påbörjas för ca 8000 år sedan och därefter många fler. Detta träd kommer sannolikt att ändras allteftersom nya DNA analyser görs.

Aryan_migration_map_and_haplogroup_tree

Bilderna nedan från den eminenta websidan Eupedia, visar utbredningar för haplogrupperna R1a och R1b . R1a har en mer nordlig utbredning i Europa, men når även ner till Indien och Iran. Haplogruppen R1b har en mer sydlig utbredning i Europa. Snorre Sturlassons berättelser om nordisk mytologi med Vaner i norr och Asar i söder och deras ursprungsområden stämmer bra med DNA forskningen. Indien mytologi om Asuras i Vedaskrifterna som de ”onda” gudarna passar också in med deras genetiska ursprung R1a.

R1a_migration_mapBilden från Eupedia visar haplogrupp R1a utbredning. Läs mer om R1a på Eupedia

R1b-migration-mapBilden från Eupedia visar haplogrupp R1b utbredning. Läs mer om R1b på Eupedia

Det finns inte så många fynd av forntida nordbor där DNA har analyserats.
Det äldsta fyndet av haplogrupp R1a från den första indoeuropeiska invasionen är ca 4500 år gammalt från Viby i Kristianstad. Alla äldre analyserade fynd tillhör haplogrupp I2*.

Språkforskningen
Språkforskningen konstaterar vid jämförelse av språk, att många språk har ett gemensamt ursprung, långt tillbaka i tiden. En ny studie ledd av Dr Andrew Garrett från University of California, Berkeley, visar att de indoeuropeiska språken har en gemensam förfader  – det Proto – Indoeuropeiska – som har sitt ursprung 6500 år sedan, på Pontic-Kaspiska stäppen som sträcker sig från Moldavien och Ukraina till Ryssland och västra Kazakstan .

Det finns ca 425 levande och utdöda indoeuropeiska språk. I denna studie jämfördes ca 200 ord från 150 levande och utdöda indoeuropeiska språk.

http://www.sci-news.com/othersciences/linguistics/science-indo-european-languages-originated-pontic-caspian-steppe-02516.htmlIndo-European-Languages

 

%d bloggare gillar detta: